JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

„Nyereményeső a Szugló Bistroban!” nyereményjáték

 

  1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a FourKK Real Estate Kft. (továbbiakban: Szugló Bistro) által üzemeltetett, Szugló Bistroban futó „Nyereményeső a Szugló Bistroban!” elnevezésű játékára, az alábbi feltételekkel.

 

  1. A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden – internet-felhasználó – természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), illetve Facebook profilján valós, személyazonosító okmánnyal igazolható névvel szerepel. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a képviseleti jog terjedelmével kapcsolatos szülők közötti vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.)

A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

  1. A Játék leírása, menete

– A játék kezdetének időpontja: 2022. július 25. 07:00

– A játék zárásának időpontja: 2022. október 7. 19:00

– A játék sorsolásának időpontja: 2022. október 7. 19:00

 

Aki a Szugló Bistroban 3000 forint felett vásárol, kitölti a nyereményjáték szelvényt és bedobja azt az erre kijelölt gyűjtőládába az részt vesz a sorsolásban. Minél több nyereményjáték szelvényt dob be egy Játékos, annál nagyobb esélye van megnyerni az ajándékok egyikét. Egy blokkal csak egy szelvény dobható be. A szelvények érvényes bedobásához az alábbi adatok megadása szükséges: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, honnan értesült a helyről. Egy szelvényt (csak a teljesen kitöltött szelvény minősül érvényesnek) érvényesen csak egyszer dobható be. Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a szelvény regisztráció nem érvényes

A sorsolás alkalmával a nyereményeket illetően a nyerteseken felül 10 tartaléknyertes, a fődíjat illetően a nyerteseken felül 5 tartaléknyertes kerülnek kisorolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni, amennyiben a nyertes pályázata utóbb bármely okból érvénytelennek bizonyulna. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat valamely követelményének, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy az értesítéstől számított 30 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik a nyertes.

 

  1. A Játék időtartama

A játék 2022. július 25. 7 órától 2022. október 7. 19 óráig tart. A vásárlásnak a Szugló Bistro nyitvatartási idejében kell történnie a játék időtartama alatt. A játék időtartama alatt mind a vásárlásnak, mind a szelvény bedobásának meg kell történnie.

 

  1. Nyeremények és sorsolás

A játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a Játékosok között: Fődíj Akik a promóció ideje alatt (2022. július 25. – 2022. október 7.) vásároltak legalább 3000 forint értékben, kitöltötték a szelvényt és bedobták az erre kijelölt gyűtjődobozba a promóció ideje alatt, részt vesznek a sorsolásban. Fődíj: Siófoki nyaralás luxus apartmanban az Aranyparton (3 éj / 4 nap) 4 fő részére.( Önellátó apartman, welcome drink és gyümölcskosár, felszerelt konyha, medence használat a kertben, 300 méterre a parttól, ágyneműhuzat, törölköző rendelkezésre áll, parkolási lehetőség az ingatlan parkolójában. Kisállat nem megengedett!)

Beváltható: sorsolás napjától számítva 2023. augusztus 31-ig.

 

A második helyezett nyereménye egy 25.000 forint értékű vásárlási utalvány a Szugló Bistroba. A harmadik helyezett nyereménye egy 10.000 forint értékű vásárlási utalvány a Szugló Bistroba.

Az ajándékkártyák a Szugló Bistroban használhatók fel egyösszegben bármely étel, ital vagy delikát termékre. Az ajándékkártyák készpénzre váltása vagy más nyereményre cserélése nem lehetséges. Nem használható másik ajándékkártya vásárlására. Az ajándékkártyák 2023.01.25-ig érvényesek, ezután nem használhatók fel. A kártyára feltöltött összegből készpénzt nem áll módunkban visszaadni. A lejáratot követő beváltás kizárt. A kártya elvesztése, eltulajdonítása vagy rongálódása esetén a Szugló Bistro semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A sorsolás nyilvános.

A főnyeremények sorsolásának időpontja: 2022. október 7. 19:00

A sorsolás helyszíne: Szugló Bistro (1145 Budapest, Szugló utca 66.)

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a regisztrációhoz használt e-mail címe vagy Facebook profilja az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;

– a regisztráció során megadott vagy a Facebook profilján szereplő név nem valós, illetve az személyazonosító okmánnyal nem igazolható

– a neki küldött üzenetre 30 napon belül nem válaszol;

– egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval/Facebook-profillal vagy a szelvényt kiállító jogi személynél rendelkezésre álló szelvénymásolattal nem azonos tartalmú szelvénnyel pályázott, játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

  1. Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése

A nyerteseket minden esetben telefonon vagy a regisztrációhoz használt e-mail címen értesítjük. Amennyiben a megadott telefonszám vagy email cím megszűnik vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését háromszor kíséreljük meg. A nyertesek személyesen vehetik át a nyereményükett a Szugló Bistroban (1145 Budapest, Szugló utca 66.) a visszagazolástól számított 30 napon belül. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és Szugló Bistro-t semmilyen felelősség nem terheli. A Szugló Bistro fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a honlapon és közösségi felületein közzétegye.

 

  1. A Szugló Bistro felelőssége

A Szugló Bistro kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben vagy Facebookon keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Szugló Bistro kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére Szugló Bistro kizárja a felelősségét, az ajándékkártyák nem pótolhatók. Szugló Bistro kizárja a felelősségét a Szugló Bistro által előre nem tervezhető meghibásodás miatt, illetve ha a nyereményjáték egyéb hiba miatt nem elérhető és a Játékban való részvétel átmenetileg esetlegesen nem biztosított. Szugló Bistro kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely az ajándékkártya átadását követően azok beváltása során felmerülnek. Szugló Bistro a jelen szabályzat szerinti nyeremények nyertesek részére történő átadására vállal kötelezettséget.